1uomo.ru

Мода и Стиль
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

«Торжество над самим собой есть венец философии»

«Торжество над самим собой есть венец философии»

Διογένης, 412-323 π.Χ. Κυνικός φιλόσοφος

Диоген — древнегреческий философ

Ο θρίαμβος της νίκης του εαυτού μας είναι το στέμμα της φιλοσοφίας.

Торжество победы над самим собой есть венец философии.

Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά.

Ответ на вопрос, когда лучше жениться?

Когда молод — еще слишком рано, когда стар — слишком поздно.

Η φιλοσοφία μου χάρισε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε
στροφή της μοίρας.

Философия мне подарила готовность столкнуться с любым поворотом судьбы.

Ο καλύτερος τρόπος να βασανίζεις τους εχθρούς σου είναι να έχεις πάντα
καλή διάθεση.

Лучший способ мучить своих врагов, быть всегда в хорошем настроении.

Βλέπω πολλούς να ανταγωνίζονται και να τρέχουν εδώ κι εκεί, δεν βλέπω όμως κανένα να αγωνίζεται για την απόκτηση της αρετής.

Вижу многих соревнующихся и бегающих здесь и там, однако не вижу ни одного, кто бы сражался за приобретение добродетели.

Ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινίσουν τα μάγουλά σου. Από κει και πέρα είναι βλαβερός και καταστρέφει το μυαλό.

Спорт помогает до покраснения твоих щек. А дальше он вреден и разрушает разум.

на греческом и русском языках

Σωκράτης, 469-399 π.Χ. Φιλόσοφος

Сократ — древнегреческий философ

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.

Я знаю, что я ничего не знаю.

Αν βρεις μια καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος. Αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Если встретишь хорошую жену, будешь счастливым. Если нет, станешь философом.

Εκείνος που περισσότερο μοιάζει με Θεό είναι εκείνος που δεν εξαρτάται
από τίποτα.

Больше всего похож на бога тот, кто ни от чего не зависит.

Υπάρχει ένα μόνο καλό , η γνώση και ένα κακό , η αμάθεια.

Существует лишь одно добро — знание и лишь одно зло — невежество.

Δεν είμαι αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου.

Я не афинянин, не грек, я гражданин мира.

Ο φθόνος είναι έλκος της ψυχής.

Зависть – это язва души.

Ο καλύτερος γάμος: όταν η γυναίκα είναι τυφλή και ο άνδρας κουφός.

Лучший брак: когда женщина слепая, а муж глухой.

Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό.

Красота — это королева, которая правит очень недолго.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. Αρχαίος τραγικός

Еврипид — древнегреческий драматург

Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

Не существует власти без ненависти.

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

Время дает все ответы, даже не нуждается в вопросах.

Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον λαμπρό πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα η τιμωρία του θα φθάσει προς συνάντησή του.

Когда увидишь кого-нибудь, кто имеет большое высокомерие из-за блестящего богатства и блестящего происхождения, подожди, как быстро наказание придет к нему навстречу.

Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.

Высшие люди выдерживают оскорбления низших.

Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

Лучший плод (порождение) мужчины — хорошая супруга.

Η συγκράτηση του θυμού χαρακτηρίζει τους συνετούς ανθρώπους.

Сдерживание гнева характеризует благоразумных людей.

Κανένας τίποτα δεν σκέπτεται καλά, όταν είναι οργισμένος.

Никто не подумает ничего хорошего, когда находится в гневе.

Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.

На переделе жажды, богатые и бедные одинаковые.

Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.

Истина проста, а слова ее еще проще.

Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

Первое условие счастья родиться в славном городе.

Αίσωπος, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Эзоп — древнегреческий поэт-баснописец

Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

На бога надейся, а сам не плошай.

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Сила — в единстве.

Εις, αλλά λέων.

"Πω-πω, σκόνη που σήκωσα!", είπε η μύγα που καθόταν στο πίσω μέρος του άρματος.

Надо же, какую пыль подняла, сказала муха, сидевшая на краю колесницы.

Άμα προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, δεν πρόκειται να ευχαριστήσεις κανέναν.

Пытаясь угодить всем, вы не угодите никому

Ο άνδρας δημιουργεί την ζωή του, η γυναίκα δικαιολογεί την δική της.

Мужчина создает свою жизнь, а женщина свою оправдывает.

Και το παραμικρό καλό, που κάνουμε, θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια.

И то очень маленькое добро, что мы делаем, нам вернется сторицей.

Читайте так же:
Как правильно зашить джинсы швейной машинкой

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Геродот — древнегреческий историк

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

Никого не называй счастливым до его конца.

Πολύ λίγα πράγματα συμβαίνουν στο σωστό χρόνο, και τα υπόλοιπα δεν συμβαίνουν καθόλου.

Очень немногие вещи происходят в нужное время, а остальные не происходят вообще.

Από όλες τις δυστυχίες του ανθρώπου η πιο πικρή είναι να είσαι σοφός και να μην έχεις καμιά επιρροή.

Судьбы людей находятся на колесе, которое, вращаясь, приносит благополучие каждый раз разным людям.

Афоризмы про философию

Поистине, как у того нет ушей, так и у этих глаза закрыты для света истины… Этот род людей думает, что философия какая-то книга, как «Энеида» или «Одиссея», истину же надо искать не в мире, не в природе, а в сличении текстов.
Галилео Галилей

Философия — сладкое молоко в несчастьи.
Уильям Шекспир

Поверхностность в философии склоняет человеческий ум к атеизму, глубина — к религии.
Фрэнсис Бэкон

Так как не может быть ничего более прекрасного.» чем достижение истины, то, очевидно, стоит заниматься философией, которая и есть поиск истины.
Пьер Гассенди

Прежде всего я хотел бы выяснить, что такое философия… Слово «философия» обозначает занятие мудростью и что под мудростью понимается не только благоразумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что может познать человек; это же знание, которое направляет самую жизнь, служит сохранению здоровья, а также открытиям во всех науках.
Рене Декарт

…Философия (поскольку она распространяется на все доступное для человеческого познания) одна только отличает нас от дикарей и варваров, и каждый народ тем более гражданствен и образован, чем лучше в нем философствуют; поэтому нет для государства большего блага, как иметь истинных философов.
Рене Декарт

Божественная философия! Ты не сурова и не суха, как думают глупцы, но музыкальна ты, как лютня Аполлона! Отведав раз твоих плодов, уже вечно можно вкушать на твоем пиру тот сладкий нектар, от которого нет пресыщения.
Джон Мильтон

Презрение философов к богатству было вызвано их сокровенным желанием отомстить несправедливой судьбе за то, что она не наградила их по достоинствам жизненными благами; оно было тайным средством, спасающим от унижений бедности, и окольным путем к почету, обычно доставляемому богатством.
Франсуа дс Ларошфуко

Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.
Франсуа де Ларошфуко

Знание того, что мы можем знать, есть философия; смирение и гипотеза там, где прекращается знание, есть религия.
Иоахим Рахель

Издеваться над философией, это значит — поистине философствовать.
Блез Паскаль

Философы говорят много дурного о духовных лицах, духовные лица говорят много дурного о философах; но философы никогда не убивали духовных лиц, а духовенство убило немало философов.
Дени Дидро

Шутка у философов столь умеренна, что ее не отличишь от серьезного рассуждения.
Люк де Клапье Вовенарг

Истинный философ есть тот, кто, не хвастая, обладает тою мудростью, которою хвастают другие, не обладая ею.
Жан Лерон д’Аламбер

Философия неотделима от холодности. Кто не может быть достаточно жесток по отношению к собственному чувству, не должен философствовать.
Эрнст Фейхтерслебен

Времена философских систем прошли, теперь время критики. Разрушение систем уже стало большой и величественной системой, хотя оно подобно разрушенным системам и не имеет глав, параграфов и категорий. Улучшать человеческую жизнь — вот в чем философия; развивайся она каким хочет путем, лишь бы это составляло ее смысл и цель.
Микаэл Лазаревич Налбандян

Философия должна отражать жизнь народа, а эта жизнь на каждом шагу, на каждой своей фазе должна порождать новую точку зрения. Созданные в прошлом системы застряли на одном месте, они уже изжили себя в тот момент, когда их последняя мысль была положена на бумагу. Жизнь идет вперед, вперед идет и ее философия. Для тех же, кто видит философию лишь в книгах с философским названием, какое значение может иметь философия в жизни какого-нибудь простого народа? Слепцы! Его философия вытекает из его же жизни. Какова жизнь, такова и ее философия.
Микаэл Лазаревич Налбандян

Никто не может уйти от впечатлений окружающего; и то, что называют новой философией или новой религией, это обыкновенно не столько создание новых идей, сколько новое направление, которое дают идеям, уже обычным среди современных мыслителей.
Генри Томас Бокль

Философия каждой специальности основана на связи последней с другими специальностями, в точках соприкосновения которых ее и нужно искать.
Генри Томас Бокль

Но зачем меняться процессам природы? Может существовать более глубокая философия, какая нам и не снилась, — философия, которая раскрывает тайны природы, но не меняет ее хода проникновением в нее.
Эдвард Джордж Булвер-Литтон

Читайте так же:
Как пришить воротник к пальто пошагово

Кто ценит мелочи во имя них самих, тот пустой человек, кто оценивает их ради выводов, которые из них можно сделать, или ради пользы, которую можно получить, тот — философ.
Эдвард Джордж Булвер-Литтон

Метафизика — это попытка ума подняться над умом.
Томас Карлейль

Человек не вправе считать себя философом, если на его жизнь ни разу не покушались.
Томас де Куинси

Древняя философия была мельницей, а не дорогой. Она состояла из вопросов, которые вращались в круге, из противоречий, которые всегда начинались сначала. В ней проявлялось огромное напряжение и совсем не было прогресса.
Томас Бабингтон Маколей

Новая философия — никогда не отдыхающая философия, никогда не достигающая цели, совершенства. Ее закон — прогресс. Местность, вчера не видная, сегодня — место ее действия, завтра будет ее исходным пунктом.
Томас Бабингтон Маколей

По мнению Платона, человек создан для философии, по мнению Бэкона — философия для человека.
Томас Бабингтон Маколей

Философия, которая способна научить человека быть совершенно счастливым, испытывая непереносимую боль, гораздо лучше той философии, которая боль смягчает… Философия, которая борется с алчностью, гораздо лучше философии, которая разрабатывает законы об охране собственности.
Томас Бабингтон Маколей

Философы не более, как кузнецы, приготовляющие плуг. Сколько вещей должно произойти, пока хлеб можно подносить ко рту.
Карл Людвиг Берне

Философские рассуждения, которые не могут быть поняты каждым образованным человеком, не стоят потраченных на них типографских чернил.
Людвиг Бюхнер

Ответ на вопросы, которые оставляет без ответа философия, заключается в том, что они должны быть иначе поставлены.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Философия — это обработка понятий.
Иоганн Фридрих Гербарт

Философия может быть не чем иным, как только сознанием, которое эмпирические науки сами о себе добывают.
Фердинанд Лассаль

Всякая философия, или наука науки, есть критика. Идея о философии — это схема Будущего.
Новалис

Философия — тоска по родине, желание везде быть дома.
Новалис

Думаете ли вы, что философия не будет, подобно истинному произведению искусства, несравненным мерилом, с помощью которого всякий может измерить собственную высоту? Или, может быть, вы допускаете, что она будет простой задачей на вычисление, которая по силам даже самой ограниченной и тупоумной голове?
Артур Шопенгауэр

Клише, аргумент, вывод. Алгоритм создания эссе – сочинение на ЕГЭ по обществознанию

Вот уже несколько лет один из самых популярных предметов у школьников при сдаче ЕГЭ – обществознание. И это неудивительно, так как результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на все гуманитарные специальности. Вот почему армия желающих проверить свои знания по этому предмету растет из года в год. В 2013 году данный экзамен будет сдавать практически половина выпускников.

По сути, предмет «Обществознание» включает в себя информацию по разным аспектам жизни общества, изучаемым в рамках следующих гуманитарных наук: экономика, юриспруденция, философия, социология, политология и в некоторой степени история. Именно поэтому для получения хороших результатов необходима тщательная и заблаговременная подготовка. Ежегодно наибольшие трудности учащиеся испытывают при выполнении задания С9, за которым традиционно закрепился термин «эссе». Что такое эссе? «Эссе (французское essai – опыт, набросок) – малый жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» (Современная энциклопедия). Оно не претендует на исчерпывающую полноту или определяющую трактовку предмета, его задача – высказать мнение. Эссе по обществознанию – творческое мини-сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к одной из базовых обществоведческих наук. Общеизвестно, что немногим выпускникам удается написать эссе, максимально удовлетворяющее критериям, а ведь от успешного выполнения этого задания порой зависит и успешность всего экзамена в целом. По итогам прошлого учебного года из 40 учащихся нашей школы, сдававших ЕГЭ по обществознанию, 1 балл за сочинение получили 3 выпускника, 2 балла – 3 выпускника, 3 балла – 18 выпускников, 4 балла – 15 выпускников и только 1 выпускник получил максимальное количество баллов. Каким же образом можно достичь более высоких результатов?Предлагаю на суд коллег алгоритм, который поможет ученикам тщательнее подготовиться к экзамену.Алгоритм выполнения задания С9I абзац состоит из двух частей.1) Необходимо указать, какую проблему поднимает автор в данном высказывании.Фразы-клише:В данном высказывании автор поднимает проблему…- значимости (чего-либо…),- роли (чего-либо…) в жизни человека и общества.2) Важно указать актуальность данной проблемы. Фразы-клише:Данная проблема является актуальной в условиях…В своей жизни я неоднократно задумывался над этим…Данная тема актуальна для меня лично…Для общества в целом…Для современной России…Для всего человечества…(если в высказывании поднята глобальная проблема). II абзац состоит из трех частей.1) Необходимо представить автора.2) Раскрыть смысл высказывания своими словами (не цитируя автора).3) Сказать, согласен или нет с мнением автора.Фразы-клише ко второй части второго абзаца:Смысл данного высказывания состоит в том, что…Автор обращает наше внимание на то, что…Автор убежден в том, что…Фразы-клише к третьей части второго абзаца:Я готов(а) согласиться с мнением автора…Я готов(а) разделить точку зрения автора…Я готов(а) согласиться с автором в той части высказывания, где он…Я готов(а) поспорить с мнением автора…Автор был прав, утверждая, что…Отчасти я придерживаюсь точки зрения автора, по поводу… но не могу согласиться…III абзац состоит из двух частей.1) Теоретическое аргументирование. Необходимо раскрыть смысл обществоведческих терминов и понятий.2) Практическая аргументация. Аргументы должны обосновать собственную позицию.Подтвердить свою точку зрения фактами и примерами из жизни, литературы, истории, СМИ.IV абзац состоит из одной части – вывод.Вывод не должен дословно совпадать с суждением, он сводит воедино идеи аргументов и подводит итог рассуждений.Фразы-клише:Данная проблема столь многогранна, что дать однозначную оценку весьма сложно…Проблема, поднятая автором, имеет ряд аспектов, я в своем сочинении попытался(лась) раскрыть лишь один (некоторые) из них. Остальные остались за рамками моего сочинения.Тема для дискуссий остается открытой…Я имею иную точку зрения, отличную от авторской…Таким образом, можно сделать вывод…Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что…Подводя итоги, можно перечислить вопросы, которые связаны с данной проблемой (темой), но остались нераскрытыми…Выбор темы эссе также является ответственной задачей. Выбирая проблему, выпускник должен быть уверен в том, что он:- имеет неплохие знания по той базовой науке, к которой эта тема относится;- ясно понимает смысл высказывания (обратите внимание: не согласен с ним, а понимает, что именно утверждает автор);- может выразить свое отношение к высказыванию (согласиться полностью или частично, попытаться опровергнуть его);- владеет обществоведческими терминами, которые понадобятся для грамотного, основанного на теоретическом знании обсуждения темы (при этом термины и понятия, которые предстоит употребить, должны относиться непосредственно к теме эссе);- сумеет привести примеры из истории, общественной жизни, собственного жизненного опыта в поддержку своей позиции.Стоит отметить, что данная методика не должна ограничивать выпускника, наоборот, необходимо, чтобы работа была свободной, творческой. Предлагаю вам некоторые работы выпускников нашей школы. Эссе-сочинение на тему «Права детей в руках взрослых»Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка. Ф.М.ДостоевскийНе только в прошлом, но и в наше время, когда отдельные государства отличаются чрезвычайно высоким уровнем жизни, когда богатейшие державы мира тратят миллиарды на вооружение, когда граждане этих государств покупают предметы роскоши, когда столь развита индустрия сельского хозяйства, миллионы детей угасают, деградируют без самого необходимого хотя бы для физического развития.Увеличились темпы роста детской преступности, молодеют наркомания и алкоголизм. В странах третьего мира очень высок уровень детской смертности, в некоторых регионах сложилась серьезная проблема с детским питанием. На дворе экономический кризис, и он прежде всего губит детство.Конечно, со времен Достоевского изменилось очень многое и в отрасли права.Система современного права более гуманна и развита, но вопрос остается открытым. Есть много документов, указов, защищающих права ребенка, но дело даже не в том, нарушаются ли эти права, исполняются ли законы. Проблема, особенно в нашей стране, состоит еще вот в чем: очень низок уровень правовой культуры. Именно по этой причине нарушаются права ребенка.Один из основных документов – Декларация прав ребенка, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году, играющая большую роль в защите детства. Ее содержание было призывом к справедливости в отношении детей.Однако мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что декларации носят рекомендательный характер и их нормы необязательны для исполнения. Другое дело – конвенция, которая исполняется теми, кто ее подписал. Работа над ней началась в Международный год ребенка (1979), 20 ноября 1989 конвенция была единогласно принята Генеральной Ассамблей ООН, и через год она была ратифицирована нашей страной.Считаю, что каждый ребенок должен ознакомиться с Конвенцией о правах ребенка. Некоторые положения конвенции непривычны для обыденного сознания и могут вызвать неправильное восприятие и ошибочную трактовку. Так, право на свободное выражение мысли, воспринятое буквально, может вылиться в неуважительное отношение к взрослым, стать благотворной почвой для хамства. Как видно, любой закон – палка о двух концах, поэтому следует напомнить, что права и свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются права и свобода другого человека. Права детей в руках взрослых? Думаю, да, бесспорно, права подрастающего поколения именно в руках взрослых, которые и приняли все нормативные акты, защищающие права детей, они осуществляют контроль за реализацией этих прав. В свою очередь дети очень сильно зависят от взрослых, которые нарушают права ребенка. Но бывает и по-другому, дети очень часто злоупотребляют своими правами, а местные власти готовы раздуть из любого инцидента международный скандал, что очень хорошо прослеживается в странах Европы и США. Да, на Западе с этим все строго и зачастую утрированно. Видимо, даже в такой теме, как права ребенка, сохраняется старый добрый принцип «все относительно», поэтому я поставил многоточие в название эссе…Эссе-сочинение на тему «Торжество над самим собой есть венец философии» (Диоген)Я готов согласиться со словами Диогена и принимаю его точку зрения. Но чтобы утверждать так или иначе, нужно знать, кто этот человек и чем он занимался.Диоген из Синопа – бывший владелец чеканной мастерской, осужденный за порчу монеты и проданный в рабство; человек, кричавший на невольничьем рынке: «Кто хочет купить себе господина?!» Диоген, бросивший вызов моральным устоям и общественным ценностям Афин того времени – один из немногочисленных философов, проповедовавших так, как живут, и живших так, как проповедуют.Он вел нищенский и аскетичный образ жизни: спал в бочке, служившей ему домом, ел в основном чечевицу и капусту. Конечно, образ жизни этого мыслителя многих заставляет задуматься о его адекватности, да и сам философ называл себя «собака-Диоген». Он всю жизнь старался очистить себя от всего лишнего и искренне считал, что через внешний аскетизм можно прийти к мудрости и гармонии.Но вернемся к высказыванию. Попытаюсь раскрыть его смысл. Я бы особо выделил слово «торжество». Торжествуют, когда рады чему-либо: удаче, победе. Думаю, философ хотел сказать именно это. Диогеново торжество – это торжество победы над самим собой, что можно подтвердить примером из жизни Диогена. Однажды он сидел у ручья и наблюдал за маленьким мальчиком, который пил воду, зачерпывая ее руками. Мыслитель воскликнул: «Этот мальчик превзошел меня в простоте» – и после этого Диоген выкинул свою миску, которой раньше черпал воду. Тогда у ручья Диоген, как он сам считал, приблизился на шаг к простоте, восторжествовав над самим собой и избавившись от лишнего.Именно торжество над собой после усилия и борьбы спасает многих. Без него мы не имели бы таких удивительных рекордов в спорте. Вспомните нашу паралимпийскую сборную, показавшую гораздо лучший результат, чем сборная физически полноценных людей. Победа над собой усилием воли помогает достичь таких высот. Без этого мы бы не выиграли войну, только сила духа позволяла бойцам идти в бой с одной винтовкой на двоих, а летчику Маресьеву станцевать «Яблочко» на протезах. Все это примеры победы над самим собой. Я бы сказал, что торжество над самим собой есть венец не просто философии, а философии жизни, что, конечно, является отдельной темой для дискуссии. Нужно ли человеку жить, превозмогая себя, торжествуя над собой, или жить в праздности?! Каждый сам решает, что ему лучше и ближе. В любом случае тема остается открытой.​Лилиана АГАЯН, учитель истории и обществознания средней школы №75 Краснодара

Читайте так же:
У меня три пары джинс или джинсов как правильно

«Торжество над самим собой есть венец философии»

Кинизм (от греч. kyon – собака) – одна из сократических школ античной философии. Возможно название школы происходит от названия храма Киносарг – «Зоркий пес», в котором Антисфен беседовал со своими учениками. Возможно потому, что киники считали, что жить следует «подобно небесной собаке», а именно сочетая в себе простоту жизни, следование собственной природе и презрение к условностям, верность, храбрость и умение с твердостью отстаивать свой образ жизни.

Антисфен

Абсолют как свобода от общества и социальных влияний, независимость от институтов, законов, обычаев и норм культуры.
Идеал безграничной духовной и нравственной свободы индивида, свобода каждого человека полностью распоряжаться собою. Идеал свободного равного богу в своей независимости.
Божество. Следуя принципу «всего как можно меньше» можно прийти к выводу, что народных богов много, а природный один. Преклонение необходимо испытывать перед целесообразностью божественно разумной природы. Божеству нет надобности ни в статуях, ни в кумирах; их придумал слабый и далекий от Божества, как «небо от земли», человеческий род.
Божество – самодостаточно и человек, освобождаясь от зависимости от всего внешнего, тем самым уподобляется ему.
Автаркия (от др.-греч. самообеспеченность; самодостаточность), понимается не как обеспеченность всеми благами, а как ограничение своих потребностей, как выполнение императива: ни в чем не нуждаться и не иметь ничего лишнего. Самая нужная наука — это наука забывать ненужное. Безвестность есть благо, а философия порождает умение беседовать с самим собой. Кто достиг мудрости, тот не должен интересоваться науками, книгами, чтобы его не отвлекали посторонние вещи и мнения. Мудрец ни в чем и ни в ком не нуждается: ибо все, что принадлежит другим, принадлежит и ему.
Автаркия, то есть полная независимость личности, дороже всех благ, земного наслаждения и той роскоши, которые пагубны для человека. Я предпочел бы безумие наслаждению. Аскетизм — это жизнь согласно природе.
Познание. Истинным может быть только знание о единичном и бытие только единичных вещей. В мире реально существует только частное и конкретное. Нет ни родов, ни видов: «человека» я вижу, а «человечности» не вижу, «лошадей» вижу, а «лошадности» не вижу. Поэтому эти общие понятия не существуют вовсе, а идеи существуют только в сознании человека.
Этика. Автаркия – это совпадение этического и природного. Примат естественности и приоритет личных интересов перед государственными. Общественная мораль — это «дым», который нужно развеять. В жизни необходимо руководится не общепринятыми законами, а законами добродетели. Трагедия человека в том, что он удалился от Бога и природы. Социальные и культурные наслоения затемнили представление человека о самом себе. Его целью является возвращение к естеству, к добродетели которая есть подлинно человеческое призвание и поведение.

Читайте так же:
Джинсы космо лупо что за бренд

Высочайшим наслаждением является труд, а удовольствие является благом, но только когда оно не вызывает раскаяния. добродетели можно научить, а само счастье возможно только от добродетели: «Благородство и добродетель — одно и то же. Достаточно быть добродетельным, чтобы быть счастливым: для этого ничего не нужно, кроме Сократовой силы. Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний.
Главное – это овладение искусством жить. Счастлив только тот, кто равнодушен к бедности и богатству, к почестям или позору, к работе или наслаждению, к жизни или смерти. Следуя только своим естественным потребностям, отвергнув все внешнее и лишнее, люди смогут достичь настоящей свободы и счастья.
Антисфен (444/435 — 370/360 до н. э.) — древнегреческий философ из Афин, последователь Сократа, основатель и главный теоретик кинизма, одной из самых знаменитых сократических школ.

Диоген Синоопский

Абсолют как безусловная нравственная и духовная свобода, безграничная независимость отдельного индивида.
Свобода от внешнего мира, решительное отвержение социальных условностей, требований общества и цивилизации, всего искусственного, что противно естеству человека. Науки и искусства бесполезны, ведь главные добродетели — достоинство и сила. Зачем тратить жизнь на их познание, когда следует познать лишь самого себя?
Мудрец не признает никаких законов, кроме законов природы, демонстративно отвергает всякие обычаи и общепринятые нормы жизни, испытывает презрение к славе, успеху и знатности.
Свобода от самого себя. Торжество над самим собой есть венец философии. Подлинное счастье заключается в полной свободе и независимости. Философия — это не игра ума, но образ жизни. Главное жить в согласии с собственной природой. Необходимо жить как мыслишь.
Свободен же только тот, кто свободен от большинства потребностей. Средство для достижения свободы «аскеза» — усилие, тяжкий труд.
Аскетизм понимается как отказ от всех благ, удовольствий, богатства, власти, а также подражание природе. Это образ жизни, основанный на постоянных тренировках тела и духа для того, чтобы быть готовым ко всяческим жизненным невзгодам; умение властвовать над собственными желаниями; воспитание в себе презрения к наслаждению и удовольствиям. Само презрение к наслаждению благодаря привычке становится высшим наслаждением. «Я – освободитель человечества и враг страстей. хочу быть пророком правды и свободы слова».
Искусство жизни. Зачем же ты живешь, если не заботишься, чтобы хорошо жить?
Каждый человек имеет в распоряжении все, что нужно для счастливой жизни. Однако, вместо того чтобы воспользоваться этим, люди мечтают об иллюзорных богатствах и эфемерных удовольствиях. Все находится во власти богов; мудрецы — друзья богов; но у друзей все общее; следовательно, все на свете принадлежит мудрецам.
Этика. Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл. Счастье понимается как добродетель, как глубинное внутреннее достоинство, готовность ко всякому повороту судьбы, “когда «судьбе противопоставляется мужество, закону – природа, а страстям – разум».
Диоген Синоопский (ок. 412 до н. э., — 323 до н. э.), древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя школы киников.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Все виды воротников для блуз
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector